2 listopada 2015

Logopedia

LogopegiaBadanie umiejętności techniki czytania głośnego i rozumienia czytanego tekstu przeprowadzane jest u wszystkich uczennic dwa razy w roku – na tym samym materiale porównując technikę czytania, tempo, rozumienie czytanego tekstu.

Zajęcia logopedyczne odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w gabinecie wyposażonym w odpowiedni sprzęt multimedialny i bazę dydaktyczną dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów/wychowanków. Zajęcia te mają za zadanie wywołanie i skorygowanie zaburzonego dźwięku a następnie zautomatyzowanie go w mowie spontanicznej, wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji. Głównym zadaniem zajęć logopedycznych jest osiągnięcie przez ucznia/wychowanka sprawności językowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Obejmują one: