27 lutego 2018

Współpraca z Poradnią

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ „ŚWIĘTOKRZYSKA” W KIELCACH NA RZECZ

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W JÓŹWIKOWIE, SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JÓŹWIKOWIE ORAZ SPECJALNEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWOWEJ W JÓŹWIKOWIE

 1. Sporządzanie opinii psychologicznych.
 2. Pomoc w uzyskiwaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Sporządzanie wniosków do sądów w celu uzyskania opinii dotyczących wychowanek/uczennic.
 4. Sporządzanie wniosków do kuratorium.
 5. Sporządzanie IPET-ów.
 6. Świadczenie usług w zakresie bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradnictwo indywidualne oraz grupowe.
 7. Realizacja założonego programu profilaktycznego i wychowawczego w ww. placówkach.
 8. Świadczenie usług poradnictwa.
 9. Sesje indywidualne oraz grupowe dla wychowawców.

Formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej w MOW:

 • Diagnozowanie i opiniowanie psychologiczne, konsultacje psychologiczne.
 • Psychoterapia indywidualna, edukacja emocjonalna.
 • Profilaktyka uzależnień indywidualna lub grupowa.
 • Diagnozowanie i opiniowanie pedagogiczne.
 • Gromadzenie informacji na temat środowiska dziewcząt, poznanie historii ich życia, kontaktów rówieśniczych, sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, warunków życia.
 • Pedagogizacja rodziców, ustalanie problemów wychowawczych i przyczyn demoralizacji.
 • Diagnozowanie i modelowanie wychowanek przejawiających zachowania agresywne oraz problemy w zakresie stosowania środków psychoaktywnych.
 • Pomoc w  nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Pomoc w nauce, nadrabianie zaległości programowych.
 • Eliminowanie przemocy – trening kontroli złości.
 • Odnawianie zerwanych kontaktów z rodzinami.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w grupie – spotkania interwencyjne.
 • Dbanie o zaspokojenie potrzeb wychowanków oraz identyfikację z grupą.

WARSZTATY GRUPOWE

Warsztaty grupowe w zakresie umiejętności społecznych prowadzone po modyfikacji treningu zastępowania agresji (ART). Podczas zajęć pedagodzy opierają się głównie na zaleceniach z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Modelowane są najpierw podstawowe umiejętności społeczne, np. mówienie, słuchanie, przepraszanie, proszenie o pomoc. Po tym etapie wprowadza się umiejętności bardziej zaawansowane: radzenie sobie z gniewem, emocjami, nabywanie umiejętności odmawiania, komunikacja.

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

Zajęcia profilaktyczne realizowane w MOW stanowią pewien proces wspomagania wychowanki w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi  jej prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Celem profilaktyki jest ochrona wychowanki przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Proponujemy zatem zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, które, mamy nadzieję, pokażą naszym podopiecznym, że można żyć inaczej, że można „fajnie” spędzić czas z przyjaciółmi bez papierosów, alkoholu, narkotyków, agresji i przemocy. Program ten wykorzystuje działania, które mają pomóc wychowankom podejmować trafne decyzje dotyczące wyborów, określenia systemu wartości, samodzielności myślenia, zachowań asertywnych i umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą, jak również ukazujące alternatywne metody spędzania wolnego czasu.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia w MOW obejmuje cykl regularnych spotkań z wychowankami. Głównym narzędziem pracy jest tu rozmowa. Podczas terapii szczególnie ważna jest relacja, jaka tworzy się między wychowanką a terapeutą, określona kontraktem i zasadami etycznymi, którymi powinien kierować się każdy pomagający. Tematy poruszane podczas spotkań nie są ustalone z góry, zależą od tego, co pacjent wnosi na sesję. Zazwyczaj koncentrują się wokół problemów i funkcjonowania wychowanki.

SOCJOTERAPIA

Socjoterapia w MOW ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych służących realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Źródłami zmian dla wychowanek są doświadczenia korekcyjne i odreagowanie emocjonalne. Istota socjoterapii polega głównie na realizacji celów terapeutycznych. Proces interwencji socjoterapeutycznej może być spowodowany cierpieniem psychicznym wychowanki, która ma kłopoty lub jej zachowanie powoduje wysokie straty dla otoczenia społecznego. W socjoterapii wychodzi się z założenia, że trudne zachowania dzieci i młodzieży mają swoje tło psychiczne. Towarzyszą im przykre emocje, takie jak lęk, poczucie winy, niepokój, gniew, złość, osamotnienie oraz określone, najczęściej negatywne sądy poznawcze na temat własnej osoby. Są one wynikiem braku możliwości wywiązania się ze stawianych obowiązków i oczekiwań wykraczających poza możliwości wychowanki, jak i doznawanych w przeszłości lub aktualnie trudnych stanów emocjonalnych, stanów deprywacji, braku satysfakcjonujących kontaktów z najbliższymi.

HIPOTERAPIA

Hipoterapia w MOW jest traktowana jako forma rehabilitacji psychoruchowej. Odbywa się przy udziale konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Dzięki hipoterapii następuje:

 • zmniejszenie zaburzeń równowagi,
 • zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji przestrzennej,
 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi,
 • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie samodzielności,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.

ARTETERAPIA

Obcowanie ze sztuką to nie tylko doznania estetyczne, pobudzenie wyobraźni i okazja do refleksji. Sztuka może też leczyć. Arteterapia (zwana również artterapią), bo o niej mowa, oznacza terapię z wykorzystaniem różnego rodzaju działań artystycznych. Adresowana jest do wychowanek MOW w Jóźwikowie jako osób cierpiących na różne schorzenia (nie tylko psychiczne).  Skuteczność arteterapii została potwierdzona zwłaszcza u pacjentów cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe, leczących uzależnienia oraz wracających do równowagi psychicznej po doznanych traumach czy urazach. Metoda może być również z powodzeniem stosowana jako uzupełnienie terapii chorób somatycznych (np. nowotworów). Nie trzeba mieć szczególnych uzdolnień, aby móc uczestniczyć w zajęciach i sesjach arteterapii.

KARATE JAKO TERAPIA (INNOWACJA W MOW JÓZWIKÓW)

Poradnia zajmuje się również organizowaniem i propagowaniem działalności sportowej i wychowawczej. Szczególną opieką obdarzamy dzieci i młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie. W pracy z tymi grupami wychowanek najważniejszym aspektem jest wychowanie w duchu szacunku i wysokiej kultury wobec innych ludzi. W programie treningowym dużo miejsca zajmuje rekreacja, rehabilitacja z elementami karate, czyli to, czego coraz bardziej brakuje współczesnemu człowiekowi. Poradnia 2 razy w roku organizuje we współpracy ze Świętokrzyskim Klubem Karate Kyokushin egzaminy na stopnie uczniowskie kyu.  Zajęcia w MOW lub w Świętokrzyskim Centrum Sportu, gdzie przyjeżdżają podopieczne, prowadzi sensei Adrian Lipa posiadający 2 stopień dan (czarny pas). Jest on wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, a także doświadczonym instruktorem ŚKKK.

Karate to sztuka walki wywodząca się z Japonii. Założycielem stylu kyokushin był Masutatsu Oyama, który nazwał swój styl „prawdą ostateczną” – tak tłumaczy się kyokushin. W ten sposób Oyama chciał powiedzieć, że jego styl to głównie walka z samym sobą, a poszukiwana przez wszystkich karateków prawda ostateczna to nic innego jak cele, jakie osiągamy w życiu dzięki trudowi i uporowi w dążeniu do nich.

Lekarze o karate kyokushin

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Religa (kardiolog)
„Karate służy wychowaniu młodzieży: nauce dyscypliny, poszanowaniu ludzi starszych i obronie słabszych. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na aspekt duchowy kyokushin, tę walkę z samym sobą. Oczywiście że na początku wszystko wydaje się bardzo trudne, ale jeden z chińskich myślicieli powiedział, że nawet podróż do odległej wioski trzeba rozpocząć od pierwszego kroku”.

lek. med. Małgorzata Bernacka-Bocewicz (pediatra, specjalista medycyny ogólnej)
„Jeżeli chodzi o rozwój dziecka, karate nie ma sobie równych. Przede wszystkim jest sportem symetrycznym, a więc równolegle rozwija wszystkie partie ciała. Ćwiczenia odbywają się na bosaka, przez co pobudzane są receptory odpornościowe na stopach”.

lek. med. Jacek Czerniecki (ortopeda)

„Zajęcia karate z dziećmi są gimnastyką ogólnorozwojową wyrabiającą kondycję, gibkość i szybkość reakcji na bodźce. W ćwiczeniach tych nie występuje duże obciążenie kręgosłupa i stawów […]. Wiele ćwiczeń przypomina techniki PNF, jednej z najbardziej popularnych na świecie metod gimnastyki korekcyjnej”.
Osiem powodów, dla których wychowanki powinny ćwiczyć karate.
Karate uczy:
1.stanowczości i opanowania,
2.zdobywania wcześniej wyznaczonych celów (na zajęciach są to kolejne stopnie),
3.koncentracji – przydatnej też w szkole,
4.wiary w siebie, co jest czynnikiem nadającym uczniom pewności siebie,
5.ciężkiej systematycznej pracy nad sobą za co nagrodą są kolejne zdane egzaminy,
6.na samym końcu samoobrony,
– karate zaspokaja potrzebę przynależności dzieci do grupy, a jednocześnie każdy zachowuje swoją indywidualność, jeśli chodzi o osiągnięcia,
– karate daje korzyści fizyczne, takie jak: lepsza koordynacja, poprawa kondycji, równowagi, szybkości, siły mięśniowej i gibkości.