21 czerwca 2018

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie reprezentowany przez Dyrektora. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionymi lub właściwymi do rozpatrzenia wnoszonych spraw oraz podmiotom współpracującym z placówką w zakresie edukacji, opieki i wychowania. Nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla prowadzenia spraw statutowych ośrodka, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośbą o udzielenie informacji.  Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie reprezentowany przez Dyrektora

2) Kontakt: odo@mowjozwikow.eu .

3) Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a (zgody), b (umowy), c (obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), e (realizacja zadania w interesie publicznym) oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) przyjmowania uczniów/wychowanek do placówki,

b) ewidencji uczniów/wychowanek,

c) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej,

d) w celach sprawozdawczych,

e) przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,

f) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

g) dokumentowania działań edukacyjnych i rekreacyjnych,

h) realizacji umów (dotyczy m.in dostawców).

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 (a-g), odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:

a) organy nadzoru,

b) podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy placówki,

c) podmioty współpracujące z placówką w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DzU z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. DzU z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Dane osobowe wychowanka przetwarzane są na podstawie przepisów prawa. Placówka pozyskuje je na mocy ustawy.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.