19 października 2015

Szkoła

Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Szkoła Podstawowa w Jóźwikowie są integralną częścią  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jóźwikowie.

Szkoła Podstawowa 

Pod względem dydaktycznym uczennice prezentują różny poziom – od niewielkich braków w elementarnej wiedzy do poważnych deficytów w tym zakresie.  Braki wiedzy w miarę możliwości niwelowane są przez udział uczennic w  zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,  indywidualizację nauczania i oceniania oraz systematyzowanie wiedzy.

Uczennice nabywają umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia, a w przyszłości na rynku pracy. Zwraca się uwagę na mobilność zawodową – przygotowanie wychowanek do pracy zawodowej przez realizację podstawy programowej.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Celem Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie fryzjer jest kształcenie w  zawodzie umożliwiające uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły oraz uzyskanie dyplomu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.