14 października 2015

O nas

Jeśli nie pójdziesz za tym, czego pragniesz, nie dostaniesz tego.

Jeśli nie zrobisz kroku do przodu, zostaniesz w tym samym miejscu…

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jóźwikowie jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Organem prowadzącym Ośrodek jest Fundacja SENTENCJA z siedzibą w Kielcach. Nadzór pedagogiczny nad placówką pełni Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ośrodek jest placówką całodobową, czynną cały rok. Do naszego Ośrodka dzieci i młodzież kieruje Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie na podstawie stosownego postanowienia sądu rodzinnego i dla nieletnich oraz stosownego skierowania prezydenta miasta czy starosty właściwego dla miejsca zamieszkania naszych podopiecznych. Do placówki przyjmowane są dziewczyny w wieku od 13 do 18 lat.

Celem placówki jest zapewnienie kompleksowej opieki młodzieży niedostosowanej społecznie. Zapewnia ona młodzieży resocjalizację oraz możliwość realizacji obowiązku szkolnego i zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Ośrodek podejmuje działania resocjalizacyjne ukierunkowane na eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie wychowanek do samodzielnego życia, zgodnie z normami prawnymi i społecznymi, oraz do samodzielności zawodowej. Zadania te placówka realizuje poprzez zapewnienie nauki szkolnej, praktyczną naukę zawodu, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe oraz przygotowanie do usamodzielnienia.

Czytaj Więcej:

Internat

Szkoła

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych wychowanek