2 listopada 2015

Koło artystyczne

Tematyczne koło zainteresowań: teatr, taniec, muzyka, plastyka

Zajęcia teatralne

koło-artystyczne-teatrKoło to powołane jest do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Wszyscy członkowie koła biorą aktywny udział w przygotowaniach spektakli prezentowanych w szkole oraz dla społeczności lokalnej. Spotkania koła odbywają się na terenie szkoły. Przedstawiciele koła biorą udział w przeglądach zespołów teatralnych. Nadrzędnym celem działalności koła jest popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczennic.

Zajęcia plastyczne

koło-artystyczne-plastykaKoło to zakłada również aktywne, praktyczne tworzenie różnorodnych form plastycznych i rękodzielniczych, poznawanie i wykorzystywanie nowoczesnych technik stosowanych w sztuce. Pozwala rozwijać zainteresowania sztuką i twórczością plastyczną u młodego człowieka. Skłania do zajęcia określonej postawy wobec zjawisk artystycznych. Kształci jego wrażliwość estetyczną oraz krytycyzm, zachowując miejsce na indywidualne i subiektywne odczucia będące efektem kontaktów ze sztuką i jej twórcami. Celem zajęć jest kształcenie w wychowankach twórczej postawy, która wprowadza ich w świat nowych doświadczeń. Szczególna uwaga zwracana jest nie tylko na działalność artystyczną wychowanek, ale głównie na stronę terapeutyczną, wychowawczą i organizatorską. Dzięki realizacji tego programu wychowanki nabywają umiejętności podejmowania działań mających na celu wypełnianie sobie i innym wolnego czasu przez obcowanie ze sztuką, realizację zadań z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów plastycznych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Zajęcia muzyczne

koło-artystyczne-muzykaKolejnymi zajęciami prowadzonymi w ramach koła są ćwiczenia z zakresu muzykoterapii jako jednej z najstarszych form oddziaływania na psychikę człowieka i wykorzystania jej wpływu do celów terapeutyczno-wychowawczych. Zajęcia grupowej muzykoterapii zawierają zaprogramowany temat muzyczny i mają na celu wywołanie odpowiednich przeżyć „muzykujących” u słuchaczy, oczywiście w zależności od aktualnej sytuacji poszczególnych osób lub grupy jako całości. Uczestniczki same próbują tworzyć piosenki, czyli pisać teksty zilustrowane muzyką. Dzięki nauce gry na instrumentach muzycznych, nauce śpiewu i recytacji młodzież ma możliwość rozwoju własnych zainteresowań, jak i nauczenia się umiejętności pracy nad sobą. Natomiast praca w zespole osób zróżnicowanych wiekowo i niezwiązanych ze sobą układami koleżeńskimi uczy wychowanki współpracy skupionej na celu, do którego zmierzają. Program ten zwraca szczególną uwagę na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym oraz pokazanie możliwości konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów. Jego realizacja umożliwi radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Zajęcia taneczne

koło-artystyczne-taniecPonadto w ramach koła realizowane są również zajęcia taneczne, które mają  na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i tworzenia. Uczestnictwo w nich jest sposobem na aktywną formę spędzania wolnego czasu, a tematyka zajęć stanowi uzupełnienie treści w ramach edukacji muzycznej. Poprzez taniec podopieczne kształtują w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów, a także uzyskują elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne pozytywnie wpływają na umiejętność obcowania w towarzystwie. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się ważnym elementem terapii, ponieważ znoszą napięcie mięśniowe, emocjonalne i dają odprężenie.