2 listopada 2015

Koło Artystyczne

Tematyczne koło zainteresowań: teatr, taniec, muzyka, plastka

Zajęcia Teatralne

koło-artystyczne-teatrKoło to powołane jest do podejmowania różnorodnych działań artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Wszyscy członkowie koła biorą aktywny udział w przygotowaniach spektakli prezentowanych w szkole oraz dla społeczności lokalnej. Spotkania koła odbywają się na terenie szkoły. Przedstawiciele koła biorą udział w przeglądach zespołów teatralnych. Nadrzędnym celem działalności koła jest popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

Zajęcia Plastyczne

koło-artystyczne-plastykaKoło to zakłada również aktywne, praktyczne tworzenie różnorodnych form plastycznych i rękodzielniczych, poznawanie i wykorzystywanie nowoczesnych technik stosowanych w sztuce. Pozwala rozwijać zainteresowania sztuką i twórczością plastyczną u młodego człowieka, skłania do zajęcia określonej postawy wobec zjawisk artystycznych. Kształci jego wrażliwość estetyczną oraz krytycyzm, zachowując miejsce na indywidualne i subiektywne odczucia będące efektem kontaktów ze sztuką i jej twórcami. Celem zajęć jest kształcenie w wychowankach twórczej postawy, która wprowadza ich w świat nowych doświadczeń. Szczególna uwaga zwracana jest nie tylko na działalność artystyczną wychowanek, ale głównie na stronę terapeutyczną, wychowawczą i organizatorską. Dzięki realizacji tego programu, wychowanki nabywają umiejętności podejmowania działań mających na celu wypełnianie sobie i innym wolnego czasu, przez obcowanie ze sztuką, realizację zadań z wykorzystaniem różnorodnych technik i materiałów plastycznych oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Zajęcia Muzyczne

koło-artystyczne-muzykaKolejnymi zajęciami prowadzonymi w ramach koła będą ćwiczenia z zakresu muzykoterapii jako jednej z najstarszych form oddziaływania na psychikę człowieka i wykorzystania jej wpływu do celów terapeutyczno-wychowawczych. Zajęcia grupowej muzykoterapii zawierają odpowiedni zaprogramowany temat muzyczny i mają na celu wywołanie odpowiednich przeżyć „muzykujących” i słuchaczy, oczywiście w zależności od aktualnej sytuacji poszczególnych osób lub grupy jako całości. Uczestniczki same będą  próbowały tworzyć piosenki, czyli pisać teksty zilustrowane muzyką. Poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych, naukę śpiewu i recytacji, młodzież ma możliwość rozwoju własnych zainteresowań, jak i nauczenia się umiejętności pracy nad sobą. Poprzez pracę w zespole osób zróżnicowanych wiekowo i nie związanych ze sobą układami koleżeńskimi, wychowanek uczy się współpracy skupionej na celu, do którego zmierza. Program ten zwraca szczególną uwagę na przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym oraz pokazania możliwości konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów. Jego realizacja umożliwi radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Zajęcia Taneczne

koło-artystyczne-taniecPonadto w ramach koła realizowane będą również zajęcia taneczne które mają  na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresji i tworzenia. Uczestnictwo w nich będzie sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu, a tematyka zajęć stanowi uzupełnienie treści w ramach edukacji muzycznej. Poprzez taniec, wychowankowie kształtować będą w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów, a także uzyskają elastyczność i harmonijność ruchową. Elementy tańca i układy choreograficzne pozytywnie wpływają na umiejętność obcowania w towarzystwie. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się ważnym elementem terapii, ponieważ znoszą napięcie mięśniowe, emocjonalne i daje odprężenie.