23 października 2015

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działalność na rzecz społeczeństwa poprzez:

 • realizację szeroko pojętego procesu rehabilitacji przez sport;
 • objęcie swoją działalnością jak najszerszego kręgu osób;
 • integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem sprawnym;
 • promocję wzrostu zatrudnienia;
 • aktywizację zawodową niepełnosprawnych;
 • przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu;
 • promocja zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości;
 • doskonalenie kadr w środowisku;
 • wzmacnianie potencjału instytucjonalnego w środowisku;
 • budowę otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy;
 • upowszechnianie dostępu do Internetu i zapewnienie łatwiejszego dostępu do informacji zwłaszcza w środowisku osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie działalności na rzecz integracji społecznej celem zapobiegania ewentualnemu wykluczeniu społecznemu lub dyskryminacji;
 • poprawę poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia;
 • promocję i organizację wolontariatu;
 • działania na rzecz integracji europejskiej, inicjowanie, rozwijanie i promowanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami;
 • działalność wspomagającą edukację na poziomie formalnym, pozaformalnym oraz nieformalnym, w tym rozwój przedsiębiorczości, świadomości ekonomicznej, prawnej i kulturalnej społeczeństwa;
 • pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w szczególności przez edukację;
 • działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne organizacje realizujące cele pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • upowszechnianie i ochronę praw człowieka oraz działalność na rzecz promowania równych praw kobiet i mężczyzn;
 • ochronę i promocję zdrowia, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia i sportu;
 • realizację projektów i przedsięwzięć finansowanych lub współfinansowanych z funduszy europejskich i innych funduszy zewnętrznych służących realizacji celów statutowych;
 • popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych;
 • działalność charytatywną;
 • prowadzenie szkół, innych form wychowania przedszkolnego oraz placówek oświatowych w tym integracyjnych, m.in. przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół policealnych, wyższych uczelni, szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością, liceów ogólnokształcących uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników uzupełniających dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych szkół policealnych i ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, burs, domów wczasów dziecięcych, domów dziecka, zespołów szkół i placówek oświatowych, zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Fundacja realizuje cele statutowe przez:

 • organizowanie warsztatów, szkoleń, zajęć sportowych, seminariów, wykładów, konferencji i różnego rodzaju terapii;
 • prowadzenie placówek oświatowych;
 • tworzenie i realizację programów profilaktycznych;
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji;
 • tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • współpracę z mediami, administracją państwową, placówkami oświatowymi i uczelniami wyższymi w zakresie realizacji celów;
 • fundowanie stypendiów;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu;
 • organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych i czynnego wypoczynku;
 • organizowanie obozów i zgrupowań sportowych, turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i informacyjnej;
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami państwowymi, związkowymi, podmiotami ekonomii społecznej oraz organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi dla realizacji celów statutowych;
 • gromadzenie środków materialnych i gospodarowanie nimi;
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi w zakresie realizacji zadań statutowych;
 • utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, w szczególności z tymi, których cele zbliżone są do celów Fundacji;
 • organizowanie programów doradztwa zawodowego;
 • organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • organizowanie spotkań i konferencji;
 • pomoc i pośrednictwo w poszukiwaniu pracy;
 • doradztwo personalne z zakresu poszukiwania pracy;
 • prowadzenie kampanii informacyjnych;
 • realizowanie zajęć profilaktycznych;
 • organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych;
 • prowadzenie poradnictwa i konsultacji;
 • organizowanie, a także udział w spotkaniach, konferencjach, sympozjach oraz seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 • organizowanie, a także udział w wystawach, pokazach, festiwalach, koncertach i innych wydarzeniach kulturalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 • publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji;
 • tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych zgodnych z celami Fundacji;
 • tworzenie i prowadzenie centrów informacyjnych oraz centrów integracji społecznej dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju;
 • udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim oraz osobom działającym na rzecz pożytku publicznego;
 • promowanie partnerstwa pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem lokalnym i regionalnym, sektorem rządowym oraz podmiotami gospodarczymi;
 • współpraca z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi z kraju i z zagranicy;
 • promowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • promowanie i reklamowanie produktów, usług wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów;
 • tworzenie i prowadzenie portali internetowych;
 • organizację i prowadzenie biura, placówek i ośrodków specjalistycznych;
 • akcje promujące postawy prozdrowotne i obywatelskie;
 • organizowanie imprez, zawodów sportowych i rekreacyjnych.